Business Plan

 

แผนธุรกิจ/Business Plan

 1. พื้นที่เป้าหมาย เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

2. ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท ทีสอะโกรอินดัสเทรียล จำกัด (มหาชน)
3. วัตถุประสงค์      
  3.1 ผลิตและจำหน่ายเนื้อคุณภาพสู่ตลาดผู้บริโภค           
  3.2 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยตอบสนองตลาดสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่            

  3.3 เพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ