About Us

ความเป็นมา บริษัท ทีส อะโกร อินดัสเทรียล จำกัด (มหาชน)

ทีสอะโกร เป็นบริษัทเกี่ยวกับเกษตรกรและธุรกิจอาหารสดหรือแปรรูป จากผลผลิตของเกษตรกรคนไทย ครบวงจรชั้นนำในประเทศไทย รวมถึง อุตสาหกรรมการประมง  มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ผู้คนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรม เราเชื่อมั่น ว่าผู้คนสามารถเลือกได้ในการมีชีวิตที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีความสุขและสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ เพราะอาหารเป็นปัจจัยสำคัญ  และเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้พัฒนาธุรกิจของทีสอะโกร เติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มจากธุรกิจพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งการผลิต และฟาร์มเลี้ยงสัตว์  การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ รวมถึงอาหารทะเจากการประมงท้องถิ่น เพื่อก้าวไปสู่ธุรกิจอาหารครบวงจร  มีผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพหลากหลายประเภท  ผ่านช่องทางบริการและจัดจำหน่ายแก่ลูกค้าและผู้บริโภคอย่างทั่วถึง โดยสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

บทสรุปผู้บริหาร Executive Summary  

อุตสาหกรรมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นความจำเป็นและความต้องการของเกษตรกรหรือภาคการผลิตเป็นพื้นฐานเกษตรกรรมของประเทศความสอดคล้อง ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ด้านทรัพยากร พื้นที่กำลังการผลิต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำ  อุตสาหกรรมกลางน้ำ และอุตสาหกรรมปลายน้ำ  การเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการตามสัดส่วนประชากรที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและ สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ซึ่งยังต้องคำนึงถึงการเพิ่มคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์  การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ตอบสนองทุกความต้องการของทุกกลุ่ม ทุกระดับ ของสังคม  ภาพรวมของการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จึงต้องหมายถึงการการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมองค์รวม ทั้งประมง  กสิกรรม และปศุสัตว์ โดยการสนุนภาคการผลิตอย่างมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถตอบสนองในทุกความต้องการของมนุษยชาติ 

วิสัยทัศน์องค์กร  Visions  :    เป็นองค์กรที่ สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนแบบยั่งยืนสู่การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมนวัตกรรม ครบวงจร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ  วิธีการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการและมีความเป็นไปได้  กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน  บนพื้นฐานของการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  ร่วมมือร่วมใจสนับสนุนการพัฒนาสร้างรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายภาคครัวเรือน รายได้ชุมชน ที่สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการเกษตร การค้าการลงทุน ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมภาคการผลิตวัตถุดิบ  การผลิตการรูปอาหาร   การพัฒนาเทคโนโลยีที่ภาคการเกษตรหลากหลายประเภทที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การจัดจำหน่าย และการกระจายรายได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อมนุษยชาติ ทั้งสังคมไทยและ สังคมโลก 

ภารกิจองค์กร Missions :  กำหนดโครงการพัฒนาอาชีพ พัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างเป็นระบบ  ขับเคลื่อนโครงการสู่เป้าหมายและความสำเร็จ สนับสนุนประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาคประชาชน เอกชนและภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ  สนับสนุนองค์ความรู้  และงบประมาณสู่ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า การกระจายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเพื่อให้เกิดรายได้และเกิดการหมุนเวียนในระบบ 

โครงการต่างๆ

1 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคพื้นบ้าน

2 โครงการเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อและพัฒนาสายพันธุ์ การขุนโคเพื่อสร้างคุณภาพเนื้อและเพิ่มน้ำหนัก

3 โครงการเลี้ยงโคสายพันธุ์ต่างประเทศ

4 โครงการสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงแพะ   แกะ

5 โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ

6 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค  แพะ  แกะ   เนื้อไก่  ปลา  กุ้ง

7 โครงการปลูกพืชเพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์

8 โครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเพาะปลูกข้าวอินทรีย์

9 โครงการปลูกหญ้าเนเปียเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และสนับสนุนการสร้างพลังงานทดแทน

10  โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

11 โครงการเลี้ยงปลาน้ำจืด 

12 โครงการเลี้ยงปลากะพงขาว

13 โครงการเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ

14 โครงการแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์จากเนื้อ

15 โครงการสร้างโรงเชือดสนับสนุนการผลิตภัณฑ์มาตรฐานอาหารฮาลาล